Đã làm seo thì phải biết việc này. Khi bạn muốn nâng cấp website hoặc website gặp vấn đề về lỗi 404, trùng lặp nội dung trong cùng website thì phải sử lý thế nào?

​Các bài liên quan:

1. Lỗi 404 có thể ảnh hưởng thứ hạng: 

Ai làm website cũng biết về lỗi 404. Đây là lỗi phổ biến nhất và nó có thể ảnh hướng đến thứ hạng trong seo.

Lỗi 404

Lỗi 404.

Hướng xử lý: Sử dụng redirect 301 để khắc phục tình trạng này.

Ví dụ trên Google mình có liên kết A đang giữ top và bạn đang có nhu cầu nâng cấp website sẽ có thể phải thay đổi url và muốn chỉ định liên kết B sẽ lên top 1 thay cho liên kết A thì mình sẽ phải sử dụng 301 redirect để chuyển hướng truy cập từ liên kết A sang liên kết B.

 • Đối với website sử dụng nguồn Wordpress thì bạn có thể sử dụng plugin Permalink Redirect. Bạn chỉ cần download plugin về và upload lên ở phần plugin là đã hoàn thành. 
 • Đối với website được code khác nhau có thể nhờ coder chỉnh sửa hoặc thêm đoạn code vào file .htaccess với tùy loại code khác nhau: 
  • Với code ASP thì chèn code:
   <%@ Language=VBScript %>
   <%
   Response.Status="301 Moved Permanently"
   Response.AddHeader "Location","http://www.domain.com/"
   %>
  • Với code ASP.net thì chèn code:
   <script runat="server">
   private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
   {
   Response.Status = "301 Moved Permanently";
   Response.AddHeader("Location","http://www.domain.com");
   }
   </script>
  • Redirect từ /index.asp, /index.aspx về domain.com/
   Chức năng này giúp website của các bạn loại bỏ nốt phần còn lại của duplicate link đó là có index và không có index.
   Để loại bỏ index.asp hoặc .aspx các bạn thêm đoạn code sau vào file index.asp hoặc index.aspx

Chèn Code:
If LCASE(Left(Request.ServerVariables("HTTP_HOST"),4)) <> "www." then
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://www.domain.com"
Response.End
End If 
 

2. Trùng lặp nội dung: 

Khi bạn gặp vấn đề về trùng lặp thẻ meta,.. như hình dưới đây: 

Trùng lặp thẻ meta

Hướng xử lý:

Ở đây bạn phải sử dụng thẻ rel="canonical" để giải quyết tình trạng này nhé. 

Chúng ta có thể thêm đoạn code dưới vào trong thẻ header ngay gần title và des: 

<link rel="canonical" href="http://domain.com" />